Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego – 2 czerwiec 2023r.

Zebranie Przedstawicieli
Warszawskiego Banku Spółdzielczego
2 czerwiec 2023 r.

Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego uprzejmie informuje, że Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 roku, o godzinie 12:00 w trybie stacjonarnym, w siedzibie Warszawskiego Banku Spółdzielczego przy ul. Fieldorfa 5A w Warszawie.

W przypadku braku quorum w terminie wskazanym powyżej, wyznacza się II termin Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego na dzień 2 czerwca 2023 roku, o godzinie 12:30, w trybie stacjonarnym, w siedzibie Warszawskiego Banku Spółdzielczego przy ul. Fieldorfa 5A w Warszawie. Uchwały podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego w II terminie będą ważne niezależnie od liczby obecnych Przedstawicieli.

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego i zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Wybór komisji:
  • Komisji Uchwał i Wniosków,
  • Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
  • Komisji ds. Odpowiedniości.
 8. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego z dnia 24  czerwca 2022 r.
 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2022 rok, sprawozdanie finansowe Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz propozycja podziału nadwyżki bilansowej za  2022 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego za  2022  rok.
 11. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania.
 12. Ocena odpowiedniości indywidualna (wtórna) członków Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
 13. Ocena odpowiedniości kolegialna (wtórna) członków Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
 14. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Warszawskiego Banku Spółdzielczego na lata 2023-2024.
 15. Informacja o Lustracji ustawowej przeprowadzonej w 2022 roku za okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2022 r. wraz w wystąpieniem polustracyjnym.
 16. Informacja o realizacji zaleceń podmiotów zewnętrznych w roku 2022.
 17. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2022 rok w Warszawskim Banku Spółdzielczym.
 18. Ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w Warszawskim Banku Spółdzielczym w roku 2022.
 19. Sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego podjętych w dniu 24 czerwca 2022 r.
 20. Sprzedaż przez Warszawski Bank Spółdzielczy nieruchomości położonych w miejscowościach
  1. Warszawa, ul. Waflowa (KW nr WA2M/00430190/2 oraz nr WA2M/00501577/8),
  2. Wejdyki, gm. Ryn (KW nr OL1G/00046991/2 oraz KW nr OL1G/00046743/9),
  3. Warszawa, ul. Świętochowskiego 2 (KW nr WA1M/00486292/7).
 1. Przystąpienie Warszawskiego Banku Spółdzielczego do Mazowieckiej Izby Gospodarczej w Ciechanowie.
 2. Omówienie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
 3. Aktualizacja Regulaminu działania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
 4. Omówienie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 5. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
 6. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Warszawskiego Banku Spółdzielczego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2022 rok;
  3. podziału nadwyżki bilansowej;
  4. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
  5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego:
   1. Bogumile Małgorzacie Szklarskiej za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pełniącej funkcję Prezesa Zarządu,
   2. Pawłowi Kosiackiemu za okres od 01.01.2022 r. do 31.12 2022 r. pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu,
   3. Michałowi Krzysztofowi Białkowi za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu;
  6. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2022 rok;
  7. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania;
  8. oceny odpowiedniości indywidualnej (wtórnej) członków Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego:
   1. Rafała Ireneusza Baliny – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
   2. Adama Konarskiego – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
   3. Elżbiety Nitek – Sekretarza Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
   4. Arkadiusza Domareckiego – Członka Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
   5. Pawła Ostrzyniewskiego – Członka Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
   6. Henryki Lipskiej – Członka Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
   7. Wioletty Rynkiewicz – Członka Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
   1. oceny odpowiedniości zbiorowej (wtórej) Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
   2. zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Warszawskiego Banku Spółdzielczego na lata 2023-2024;
   3. przyjęcia wniosków polustracyjnych po przeprowadzonej lustracji pełnej w Warszawskim Banku Spółdzielczym za okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2022 r.;
   4. oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2022 rok w Warszawskim Banku Spółdzielczym;
   5. oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Warszawskim Banku Spółdzielczym w roku 2022,
   6. zbycia przez Bank całości lub wyodrębnionych części nieruchomości położonych w Warszawie, w dzielnicy Wilanów, przy ul. Waflowej, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr WA2M/00430190/2 oraz WA2M/00501577/8;
   7. zbycia przez Bank całości lub wyodrębnionej części nieruchomości położonej w miejscowości Wejdyki, Gmina Ryn, powiat giżycki, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr  OL1G/00046991/2;
   8. zbycia przez Bank całości lub wyodrębnionej części nieruchomości położonej w miejscowości Wejdyki, Gmina Ryn, powiat giżycki, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1G/00046743/9,
   9. zbycia przez Bank nieruchomości lokalowej położonej w Warszawie przy ul. Świętochowskiego 2, dla której Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1M/00486292/7;
   10. przystąpienia Warszawskiego Banku Spółdzielczego do Mazowieckiej Izby Gospodarczej w Ciechanowie;
   11. aktualizacji Regulaminu działania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
   12. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 1. Inne wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas Obrad Zebrania Przedstawicieli.
 2. Zamknięcie Obrad.

 

Materiały dla Członków Warszawskiego Banku Spółdzielczego wskazane w § 23 ust. 4 Statutu Warszawskiego Banku Spółdzielczego tj.

 1. roczne sprawozdanie z działalności Warszawskiego Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania,
 2. sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
 3. projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
 4. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego,

oraz

materiały dla Przedstawicieli niezbędne do dokonania przez Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania, o której mowa w punkcie 11 porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego,

dostępne będą w:

 1. Centrali Banku, ul. Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa,
 2. Oddziale w Radzyminie, ul. Kard. Wyszyńskiego 2, 05-250 Radzymin,
 3. Oddziale w Starych Babicach, ul. Warszawska 189, 05-082 Babice Nowe,
 4. Oddziale w Kampinosie, ul. Chopina 8A, 05-085 Kampinos,
 5. Filii Oddziału Kampinos w Brochowie, Brochów 126, 05-089 Brochów,

w godzinach pracy tych jednostek organizacyjnych.

 

Powrót do Aktualności