FATCA – Podstawowe informacje

W dniu 01.12.2015 r. w życie weszła Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2015 r. poz. 1647). Ustawa ta określa zasady wykonywania umowy międzynarodowej dotyczącej FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), będącej amerykańską regulacją prawną, określającą obowiązki związane z przeciwdziałaniem unikania opodatkowania przez amerykańskich podatników, posiadających rachunki w zagranicznych (nieamerykańskich) instytucjach finansowych.

Podstawowymi celami FATCA są: zapobieganie wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników rachunków zagranicznych w celu uniknięcia opodatkowania zysków od inwestycji oraz umożliwienie amerykańskim organom podatkowym pozyskiwania informacji o zagranicznych inwestycjach amerykańskich rezydentów podatkowych. W związku z powyższym, WBS Bank został zobowiązany do wprowadzenia procedur identyfikacji i raportowania informacji na temat rachunków w posiadaniu osób określonych w FATCA oraz przekazywaniu do polskich organów podatkowych informacji o rachunkach podlegających obowiązkowi raportowemu.

Ustawa ta nakłada na polskie instytucje finansowe, w tym WBS Bank obowiązek realizacji szeregu zobowiązań wynikających z umowy międzynarodowej FATCA, polegających m.in. na:

 1. stosowaniu wewnętrznych procedur sprawdzających w zakresie identyfikacji i raportowania informacji na temat rachunków w posiadaniu osób/podmiotów podlegających amerykańskiemu prawu podatkowemu;
 2. zbieraniu danych oraz dokumentów wymaganych zapisami Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA;
 3. przekazywaniu do organów Ministerstwa Finansów informacji o rachunkach podlegających obowiązkowi raportowemu.

W celu realizacji obowiązków nałożonych ww. aktami prawnymi, podobnie, jak inne banki w Polsce, WBS Bank  jest zobowiązany do uzyskiwania od swoich Klientów oświadczeń i dokumentów, wskazujących na posiadanie / nieposiadanie przez nich statusu osoby określonego w FATCA.

W stosunku do Klientów – Posiadaczy rachunków indywidualnych – za kryteria wskazujące na posiadanie statusu osoby określonej w FATCA, należy uznać:

 1. obywatelstwo lub rezydencja podatkowa Stanów Zjednoczonych Ameryki Posiadacza rachunku;
 2. podleganie pod prawo podatkowe Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 3. posiadanie amerykańskiego numeru identyfikacji podatkowej;
 4. uzyskiwanie w danym momencie lub w przeszłości przychodów na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 5. miejsce urodzenia Posiadacza rachunku na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 6. adres korespondencyjny lub adres zamieszkania (w tym adres skrzynki pocztowej), będący adresem w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
 7. numer telefonu Posiadacza rachunku będący numerem amerykańskim;
 8. realizacja, w momencie weryfikacji, stałego zlecenia przelewu środków na rachunek prowadzony w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
 9. aktualne, ważne pełnomocnictwo lub upoważnienie do podpisu udzielone przez Posiadacza rachunku wydane osobie posiadającej adres na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 10. adres do doręczeń lub adres skrzynki pocztowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W przypadku rachunków otwartych przed dniem 1 lipca 2014 r., ww. kryteria są weryfikowane przez WBS Bank przede wszystkim
w drodze analizy posiadanych przez Bank danych i dokumentów, których jest w posiadaniu.

Dla rachunków otwartych po dniu 1 lipca 2014 r. do 30.11.2015 r. włącznie, WBS Bank jest zobowiązany do uzyskania od Klientów oświadczeń dot. FATCA, na podstawie których przeprowadza procedurę identyfikacji rachunku.

Każdorazowo w wyniku potwierdzenia spełniania przez danego Klienta kryteriów określonych w FATCA, WBS Bank będzie zobowiązany do przekazania informacji o posiadanych przez tego Klienta rachunkach do organu Ministerstwa Finansów, który następnie przekaże je odpowiednim władzom Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W stosunku do rachunków otwieranych od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. 01.12.2015 r., brak złożenia oświadczenia do 90 dnia od zakończenia roku kalendarzowego, w którym rachunek został otwarty, będzie skutkował przekazaniem informacji o takim rachunku do organów Ministerstwa Finansów. Wszelkie oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.