Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego – 2021 r.

Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego uprzejmie informuje, że Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie, ul. Jasna 1.

W przypadku braku quorum w terminie wskazanym powyżej, wyznacza się II termin Zebrania Przedstawicieli na dzień 25 czerwca 2021 r. o godz. 16.30 w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie, ul. Jasna 1.  Uchwały podjęte przez Zebranie Przedstawicieli w II terminie będą ważnie niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu obrad.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego”.
 8. Wybór Komisji Wyborczej.
 9. Wybór Komisji ds. Odpowiedniości.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
 11. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  1. uchylenie „Polityki zapewnienia odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego”,
  2. przyjęcie „Zasad odpowiedniości członków organów Banku w Warszawskim Banku Spółdzielczym”.
 12. Zgłaszanie kandydatur w wyborach uzupełniających na członka Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
 13. Rozpatrzenie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich w Warszawskim Banku Spółdzielczym.
 14. Sprawozdanie z działalności Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego, sprawozdanie finansowe Banku za 2020 rok oraz sprawozdanie z realizacji zaleceń i uchwał Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego podjętych w 2020 r.
 15. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego
  za 2020 rok.
 16. Informacja o realizacji zaleceń polustracyjnych wydanych po przeprowadzonej w 2019 r.
  lustracji ustawowej Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka za lata 2016-2019.
 17. Informacja o wynikach inspekcji problemowej KNF przeprowadzonej w 2020 roku, ocenie BION wg stanu na dzień 30.06.2020 i informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.
 18. Informacja o wykonaniu zaleceń audytu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS przeprowadzonego w 2019 roku.
 19. Informacja o realizacji zaleceń kontroli KAS w zakresie prawidłowości i terminowości realizacji przez Bank obowiązków wynikających z Ordynacji podatkowej w obszarze STIR.
 20. Ocena stosowania Polityki wynagrodzeń w Warszawskim Banku Spółdzielczym.
 21. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Warszawskim Banku Spółdzielczym.
 22. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 23. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. aktualizacji „Kierunków rozwoju WBS Banku na lata 2018-2022”,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
  3. sposobu podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
  4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku,
  5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2020 r.,
  6. oceny funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Warszawskim Banku Spółdzielczym,
  7. udzielenia absolutorium Pani Bogumile Małgorzacie Szklarskiej Wiceprezesowi Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu,
  8. udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kosiackiemu Wiceprezesowi Zarządu,
  9. udzielenia absolutorium Panu Michałowi Krzysztofowi Białkowi Wiceprezesowi Zarządu,
  10. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć Warszawski Bank Spółdzielczy,
  11. zbycia przez Warszawski Bank Spółdzielczy udziału wynoszącego 10/3580 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Przyczółkowej, w dzielnicy Wilanów, mieście stołecznym Warszawa, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/47, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA2M/00467299/4 (udział w drodze, nieruchomość Warszawa, przy ul. Branickiego),
  12. zbycia przez Warszawski Bank Spółdzielczy całości lub wyodrębnionej części nieruchomości położonej w miejscowości Sobienie Biskupie, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr SI1G/00082722/4,
  13. zbycia po przejęciu przez Warszawski Bank Spółdzielczy, nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu nr 120/24 o powierzchni 0,7858 ha, zabudowanej budynkiem gastronomiczno- hotelowym oraz dwoma przylegającymi do siebie pawilonami hotelowymi położonej 06-114 Pokrzywnica, Gzowo 25C dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OS1U/00027338/9.
 24. Indywidualna i kolegialna (zbiorowa) ocena odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego kadencji 2018-2022 za 2020 rok.
 25. Wybory uzupełniające na członka Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
  1. podjęcie uchwały o odpowiedniości kandydatów na podstawie oceny dokonanej przez Komisję ds. Odpowiedniości (głosowanie tajne),
  2. podjęcie uchwały o dokonaniu wyboru uzupełniającego (głosowanie tajne).
 26. Podjęcie uchwały w sprawie oceny kolegialnej odpowiedniości Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego po dokonaniu wyboru uzupełniającego.
 27. Sprawy różne i wolne wnioski.
 28. Zamknięcie obrad.

Uprzejmie informujemy, iż materiały wskazane w § 23 ust. 4 Statutu Banku dostępne będą dla Członków Banku w:

 • Centrali Banku, ul. Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa,
 • Oddziale w Radzyminie, ul. Kard. Wyszyńskiego 2, 05-250 Radzymin,
 • Oddziale w Starych Babicach, ul. Warszawska 189, 05-082 Babice Nowe,
 • Oddziale w Kampinosie, ul. Chopina 8A, 05-085 Kampinos,
 • Filii Oddziału Kampinos w Brochowie, Brochów 126, 05-089 Brochów

w godzinach pracy tych jednostek organizacyjnych.

Stosownie do punktu 25 porządku Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego w w/w placówkach i na stronie internetowej www.bank-wbs.pl udostępniamy również do wykorzystania w wersji edytowalnej następujące materiały:

 •  Zasady odpowiedniości członków organów Banku w Warszawskim Banku Spółdzielczym,
 • Arkusz Informacyjny do indywidualnej oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego

Zasady oceny odpowiedniości

Załączniki do Zasad oceny odpowiedniości

Jednocześnie ze względu na usprawnienie procesu wyborczego, Kandydatów do Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego prosimy o przybycie z wypełnionym Arkuszem oceny odpowiedniości stanowiącym załącznik do Zasad odpowiedniości członków organów Banku w Warszawskim Banku Spółdzielczym.

Powrót do Aktualności