Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego

Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego – 28 czerwca 2024 roku

Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego uprzejmie informuje, że Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego odbędzie się 28 czerwca 2024 roku o godzinie 12:00, w trybie stacjonarnym, w siedzibie Warszawskiego Banku Spółdzielczego przy ul. Fieldorfa 5A w Warszawie.

W przypadku braku quorum w terminie wskazanym powyżej, zgodnie § 24 Statutu Warszawskiego Banku Spółdzielczego, Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego zawiadamia, iż Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego odbędzie się w drugim terminie w dniu 28 czerwca 2024 roku o godz. 12:30, w trybie stacjonarnym, w siedzibie Warszawskiego Banku Spółdzielczego przy ul. Fieldorfa 5A w Warszawie. Uchwały podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego w drugim terminie będą ważne niezależnie od liczby obecnych Przedstawicieli.

Planowany porządek obrad Zebrania Przedstawicieli
Warszawskiego Banku Spółdzielczego:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego i zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Uchwalenie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego w dniu 28 czerwca 2024 roku”.
 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Wybór komisji:
  1) Komisji Uchwał i Wniosków,
  2) Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
  3) Komisji ds. Odpowiedniości.
 8. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego z dnia 2  czerwca 2023 r.
 9. Uchwalenie zaktualizowanych „Zasad oceny odpowiedniości członków organów Banku w Warszawskim Banku Spółdzielczym” – w części dotyczącej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
 10. Uchwalenie zmian do Statutu Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
 11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2023 rok, sprawozdanie finansowe Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz propozycja podziału nadwyżki bilansowej za  2023 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego za  2023  rok.
 13. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania.
 14. Ocena odpowiedniości indywidualna (wtórna) członków Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
 15. Ocena odpowiedniości kolegialna (wtórna) członków Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
 16. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
  i kulturalnej Warszawskiego Banku Spółdzielczego na lata 2024-2026.
 17. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
 18. Informacja o realizacji zaleceń podmiotów zewnętrznych w 2023 roku.
 19. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2023 rok w Warszawskim Banku Spółdzielczym.
 20. Ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w Warszawskim Banku Spółdzielczym w roku 2023.
 21. Sprawozdanie z realizacji Zaleceń i Uchwał Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego podjętych w dniu 2 czerwca 2023 roku.
 22. Sprzedaż przez Warszawski Bank Spółdzielczy nieruchomości położonej w Guzowatce 76D, Gmina Dąbrówka, części nieruchomości położonej
  w Radzyminie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 oraz nieruchomości położonej w Brochowie 126.
 23. Aktualizacja „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego”.
 24. Omówienie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
 25. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
 26. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  1)zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Warszawskiego Banku Spółdzielczego w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku;
  2)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warszawskiego Banku Spółdzielczego za  okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku;
  3)podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok;
  4)oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
  5)udzielenia absolutorium członkom Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego:
       a)Bogumile Małgorzacie Szklarskiej – Prezesowi Zarządu Warszawskiego
       Banku Spółdzielczego,
       b)Pawłowi Kosiackiemu -Wiceprezesowi Zarządu Warszawskiego Banku
       Spółdzielczego,
       c)Mirosławowi Piotrowi Bizoniowi – Wiceprezesowi Zarządu Warszawskiego
       Banku Spółdzielczego;
       d)Michałowi Krzysztofowi Białkowi – Wiceprezesowi Zarządu Warszawskiego
       Banku Spółdzielczego;
       e)Arkadiuszowi Domareckiemu – Wiceprezesowi Zarządu Warszawskiego
       Banku Spółdzielczego;
  6)zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2023 rok;
  7)oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania;
  8)oceny odpowiedniości indywidualnej (wtórnej) członków Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego:
       a)Rafała Ireneusza Baliny – Przewodniczącego Rady Nadzorczej
       Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
       b)Adama Konarskiego – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
       Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
       c)Elżbiety Nitek – Sekretarza Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku
       Spółdzielczego,
       d)Arkadiusza Domareckiego – Członka Rady Nadzorczej Warszawskiego
       Banku Spółdzielczego,
       e)Henryki Lipskiej – Członka Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku
       Spółdzielczego,
       f)Pawła Ostrzyniewskiego – Członka Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku
       Spółdzielczego,
       g)Wioletty Rynkiewicz – Członka Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku
       Spółdzielczego;
  9)oceny odpowiedniości zbiorowej (wtórej) Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
  10)zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
  i kulturalnej Warszawskiego Banku Spółdzielczego na lata 2024-2026;
  11)oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2023 rok w Warszawskim Banku Spółdzielczym;
  12)oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Warszawskim Banku Spółdzielczym w roku 2023;
  13)zbycia przez Bank nieruchomości położonej w Guzowatce 76D gmina Dąbrówka, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1W/00084350/2;
  14)zbycia przez Bank wyodrębnionej części nieruchomości położonej w miejscowości Radzymin przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1W/00015343/6;
  15)zbycia przez Bank zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PL1O/00028371/7;
  16)uchylenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego” oraz uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego”.
 1. Inne wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas obrad Zebrania Przedstawicieli.
 2. Zamknięcie Obrad.

 

Materiały dla Członków Warszawskiego Banku Spółdzielczego wskazane
w § 23 ust. 4 Statutu Warszawskiego Banku Spółdzielczego tj.

1) roczne sprawozdanie z działalności Warszawskiego Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania;
2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego;

oraz

materiały dla Przedstawicieli niezbędne do dokonania przez Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania, o której mowa w punkcie 13 porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego,

dostępne są dla Członków Banku w:

1)Centrali Banku, ul. Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa;
2)Oddziale Radzymin, ul. Kard. Wyszyńskiego 2, 05-250 Radzymin;
3)Oddziale Stare Babice, ul. Warszawska 189, 05-082 Babice Nowe;
4)Oddziale Kampinos, ul. Chopina 8A, 05-085 Kampinos;
5)Filii Oddziału Kampinos w Brochowie, Brochów 126, 05-089 Brochów;
w godzinach pracy tych jednostek organizacyjnych.

 

Powrót do Aktualności