Ustawowe wakacje kredytowe

Szanowni Państwo,

Od 15.05.2024 r. można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli wniosek o tzw. wakacje kredytowe.

Wniosek o wakacje kredytowe

Czym są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego zawartego w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe. Zawieszenie spłaty przysługuje Kredytobiorcy w stosunku do umowy kredytu zawartej przed 1 lipca 2022 r.

Z wakacji skorzystać można, jeżeli wartość udzielonego kredytu nie przekracza 1 200 000 zł oraz spełniony zostanie co najmniej jeden z dwóch warunków:

 1. Twój średni wskaźnik RdD z ostatnich 3 miesięcy przekracza 30%, lub;
 2. Na dzień złożenia wniosku na utrzymaniu pozostaje 3 dzieci, które:
  1. nie ukończyły 18 lat,
  2. nie ukończyły 25 lat do 30 września 2024 r. – w przypadku, gdy wciąż się uczą lub studiują
  3. mają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od tego, ile mają lat).

Spłatę kredytu można zawiesić:

 1. Od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. – w wymiarze maksymalnie 2 miesięcy,
 2. Od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. – w wymiarze maksymalnie 2 miesięcy,

jeśli spełnione zostaną poniższe warunki:

 1. Twoja umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r.
 2. Twój kredyt hipoteczny jest w złotych polskich.
 3. Zakupiona nieruchomość służy zaspokojeniu Twoich potrzeb mieszkaniowych (czyli mieszkasz w tym lokalu).

Jak obliczyć wskaźnik RdD?

Wskaźnik RdD – stosunek Twojej miesięcznej raty kredytu hipotecznego do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego. Wartość wskaźnika jest wyrażona w procentach.

Aby obliczyć współczynnik RdD:

 1. Zsumuj dochody całego gospodarstwa domowego (wszystkich domowników) w każdym z 3 ostatnich miesięcy (osobno dla każdego miesiąca). Jeżeli Umowa kredytu została podpisana przez więcej niż 1 osobę – dochód należy obliczyć dla każdej z nich.
 2. Dla każdego z 3 ostatnich miesięcy podziel wysokość raty kredytu przez łączny dochód (np. 3000 zł/6500 zł).
 3. Oblicz średnią arytmetyczną z 3 uzyskanych wyników (np. 30% + 40% + 40%/3).
 4. Jeśli otrzymany wynik jest wyższy niż 30%, masz prawo skorzystać z wakacji kredytowych 2024 r.

Na czym polega proces składania wniosku?

Wakacje są udzielane na wniosek i przysługują kredytobiorcy tylko do jednej umowy kredytu hipotecznego w złotych polskich, na kupienie nieruchomości do własnego użytku. Wniosek
o wakacje można złożyć elektronicznie, w tym poprzez bankowość elektroniczną, przynajmniej przez jednego z kredytobiorców.

Zawieszenie spłaty nastąpi od dnia doręczenia wniosku do Banku. W przypadku złożenia Wniosku za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poza godzinami pracy Banku lub w dni wolne od pracy – do zawieszenia dochodzi z następnym dniem roboczym.

Zawieszenie spłaty raty kredytu wiąże się z przedłużeniem całkowitego okresu kredytowania. Kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej, co oznacza że nie jest możliwe określenie oprocentowania kredytu jakie będzie obowiązywało w okresie kredytowania, wydłużonym o okres zawieszenia spłaty kredytu. Istnieje więc ryzyko wyższego niż bieżące oprocentowania kredytu.

W okresie zawieszenia spłaty rat kredytu Bank nie pobiera płatności wynikających z Umowy kredytu, tj.: rat kredytu oraz opłat i prowizji przewidzianych w Umowie kredytu. Kredytobiorca zobowiązany jest jedynie do wnoszenia opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z Umową kredytu.

Nie nastąpi zawieszenie spłaty raty kredytu:

 1. w przypadku braku danych umożliwiających prawidłową realizację Wniosku,
  w szczególności danych Kredytobiorcy/ów, danych identyfikujących Umowę kredytu, podpisu Kredytobiorcy,
 2. jeżeli we Wniosku nie zostanie złożone Oświadczenie, że Wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,
 3. jeżeli którykolwiek z Kredytobiorców, wskazanych we Wniosku, złoży
  w Banku inny wniosek o zawieszenie spłaty innego kredytu hipotecznego,
  z jednoczesnym oświadczeniem o spełnieniu warunku określonego w pkt. 2,
 4. jeżeli wniosek bądź umowa, której Wniosek dotyczy, nie spełniają wymogów Ustawy.

W przypadku wystąpienia we Wniosku braków formalnych Bank wezwie Kredytobiorcę do ich uzupełnienia.

Instrukcja składania wniosku poprzez bankowość elektroniczną

Powrót do Aktualności