IKE

Indywidualne konto emerytalne

Kontakt

Co zyskujesz

IKE

 • Zabezpieczenie przyszłości– wyższa emerytura dzięki długoterminowemu oszczędzaniu,
 • Opłacalność– dzięki ulgom podatkowym. Posiadacz IKE osiąga większy zysk niż z innych form oszczędzania.
 • Elastyczność– nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego;
 • Zwolnienie z podatku od spadku– środki zgromadzone na IKE zwolnione są z podatku spadkowego.

Konta emerytalne IKE to potężny atut w ręku oszczędzających z myślą o przyszłej emeryturze. Umożliwia gromadzenie środków nie podlegających podatkowi od zysków kapitałowych, co pozwala na bezproblemowe oszczędzanie i spokojną, dostatnią starość.

Dlaczego my?

Tradycja

Działamy nieprzerwanie od ponad 95 lat, nieustannie budując swoją pozycję wśród naszych Klientów.

Profesjonalizm

Doradcy Banku WBS reprezentują najlepszy poziom profesjonalizmu w obsłudze naszych Klientów.

Bezpieczeństwo

Twoje finanse są zawsze bezpieczne dzięki gwarancjom udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Indywidualne Konto Emerytalne

Warunki otwarcia IKE:

w związku z możliwością gromadzenia oszczędności tylko na jednym IKE osoba pragnąca założyć IKE przed podpisaniem umowy z Bankiem składa stosowne oświadczenie, którego treść uzależniona jest od tego, czy osoba fizyczna nie posiada IKE, czy też posiada to konto i pragnie dokonać transferu środków dotychczas zgromadzonych na nowe IKE.
Jeżeli oszczędzający rozpoczyna oszczędzania na IKE, wówczas oświadcza, że:

 • nie gromadzi środków na IKE prowadzonym przez inną instytucję finansową,
 • w roku otwarcia IKE nie dokonał transferu środków z innego, uprzednio posiadanego IKE, do pracowniczego programu emerytalnego,
 • nie dokonał w przeszłości wypłaty z IKE (oświadczają osoby, które ukończyły 55 lat).

Jeżeli oszczędzający posiada już IKE, a zamiarem podpisania kolejnej umowy jest transfer środków z jednego konta na drugie, to zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że posiada już IKE prowadzone przez inną instytucją finansową, podać jej nazwę i potwierdzić, że instytucja ta dokona wypłaty transferowej środków dotychczas zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE.

Środki na IKE może gromadzić:

osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat ( osoba w przedziale wiekowym 16-18 lat może dokonywać wpłat na IKE tylko w roku kalendarzowym,
w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę) i jest wyłącznie jednooszczędzającym (nie ma możliwości gromadzenia oszczędności wspólnie np. z małżonkiem lub dzieckiem)

W przypadku, gdy osobą uprawnioną do nabycia środków po zmarłym oszczędzającym na IKE będzie osoba małoletnia, może przetransferować środki zgromadzone przez zmarłego na założone dla niego IKE , jednakże do momentu osiągnięcia pełnoletności lub momentu osiągania 16 lat
i dochodów z pracy osoba małoletnia nie może dokonywać wpłat.

IKE można założyć bez względu na to, czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego.

Wpłaty na IKE:

łączna suma wpłat na IKE w każdym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 300% prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dokładna kwota na dany rok podawana jest w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Wypłaty z IKE:

Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie na wniosek Oszczędzającego po osiągnięciu przez niego 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:

 • dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych, albo
 • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez Oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

Osoby urodzone do 31 grudnia 1948 r. mają krótsze okresy gromadzenia oszczędności. W przypadku osób urodzonych do 31 grudnia 1945 r. okres pięcioletni skrócono do lat trzech, a w przypadku osób urodzonych między 1 stycznia 1946 r., a 31 grudnia 1948 r. do lat czterech.

Oszczędzający, który dokonał wypłaty, nie może ponownie założyć IKE w żadnej instytucji finansowej

Środki na rachunku IKE w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Informacja wynikająca z wymogu określonego w Rozporządzeniu SFDR, dotycząca Indywidualnego Konta Emerytalnego IKE
w Warszawskim Banku Spółdzielczym

Realizując postanowienia Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR), Warszawski Bank Spółdzielczy informuje, że tworząc produkt emerytalny Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Polityka Warszawskiego Banku Spółdzielczego w powyższym zakresie jest zgodna
z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2019/2088 ponieważ produkt emerytalny – IKE oferowany jest w formie rachunku oszczędnościowego, na którym gromadzone są środki pieniężne klientów. Oznacza to, że produkt ten nie wprowadza ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 2 pkt 22 SFRD. W związku z powyższym ryzyka te nie mają wpływu na zwrot z tytułu produktu finansowego.

Inne produkty

Konto Platynowe

Rachunek dla prawdziwie wymagających
 • 0zł Otwarcie i prowadzenie.
 • 0zł Bankowość elektroniczna.
 • 0zł Karta VISA VIP.
Czytaj więcej

Kredyt Mieszkaniowy

Prawdziwa szansa na własny kąt
 • Karencja w spłacie nawet do 2 lat.
 • Długi okres kredytowania.
 • 80%* wartości nieruchomości.
Czytaj więcej

Warto wiedzieć

Nie, każdy może mieć tylko jedno aktywne konto IKE.

Zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2023 wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2023 wynosi 20 805 zł

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2024 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2024 wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2024 wynosi 23 472 zł

Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:
– dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
– dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

Google pay


Google PayTM

Czytaj więcej

Formularz


  Wybierz placówkę
  Imię i nazwisko
  Adres email
  Numer telefonu
  Treść zapytania
  Zapoznałem się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Warszawski Bank SpółdzielczyInformacja
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Warszawski Bank Spółdzielczy moich danych w celach reklamowych oraz marketingu elektronicznego i telefonicznegoKlauzule zgód