Faktoring

Faktoring

Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla przedsiębiorstw udzielających kredytów kupieckich tj. stosujących odroczone terminy płatności. To wygodny i szybki sposób finansowania działalności bieżącej, pozwalający efektywniej zarządzać portfelem wierzytelności. W praktyce usługa polega na nabywaniu i finansowaniu wierzytelności Faktoranta.

Jest usługą przyjazną przedsiębiorcy, która pozwala uzyskać także dodatkowe korzyści jak: administrowanie i zarządzanie wierzytelnościami, dochodzenie należności oraz przejęcia ryzyka zapłaty za wierzytelność (finansowanie połączone z ubezpieczeniem obrotu gospodarczego). Niejednokrotnie stanowi uzupełnienie istniejącego kredytu krótkoterminowego, dzięki czemu przedsiębiorca może bez przeszkód dynamicznie rozwijać swój biznes.

Przedmiotem transakcji faktoringowej mogą być wierzytelności:

  • w obrocie krajowym lub zagranicznym,
  • bezsporne, niegotówkowe i niepodlegające kompensatom,
  • z terminem płatności nieprzekraczającym 180 dni,
  • nieobjęte zakazem cesji,
  • właściwie udokumentowane,
  • nieobciążone prawami na rzecz osób trzecich,
  • nieobjęte postępowaniem sądowym, egzekucyjnym, administracyjnym, naprawczym lub upadłościowym.

Jak to działa w praktyce?

W ramach umowy faktoringowej występują trzy podmioty:

  • Faktor (BPS Faktor S.A.) – wyspecjalizowana instytucja finansowa, która na podstawie podpisanej umowy faktoringowej nabywa od faktoranta wierzytelności z tytułu sprzedanych towarów bądź usług.
  • Faktorant (dostawca) – dostawca towarów bądź usług, któremu przysługuje wierzytelność pieniężna w stosunku do odbiorcy.
  • Kontrahent (odbiorca, dłużnik) – odbiorca towarów lub usług zobowiązany do spełnienia świadczenia pieniężnego wobec faktoranta.

 

Schemat transakcji faktoringowej:

(1) Faktorant wyraża zgodę na cesje wierzytelności podpisując umowę faktoringową
z Faktorem.
(2) Faktorant sprzedaje towary, produkty bądź usługi swojemu Kontrahentowi i wystawia fakturę.
(3) Faktorant przekazuje Faktorowi dokumenty niezbędne do wykupu wierzytelności (elektroniczne kopie faktur oraz dokumenty potwierdzające odbiór towaru bądź usługi).
(4) Faktor wypłaca Klientowi zaliczkę do wysokości 90% wartości brutto faktury.
(5) Kontrahent spłaca wierzytelności wobec Faktora po upływie określonej liczby dni.
(6) W przypadku przekroczenia przez Kontrahenta terminu spłaty wierzytelności Faktor dochodzi swoich wierzytelności.
(7) Następuje rozliczenie transakcji pomiędzy Faktorem a Faktorantem poprzez zwrot funduszu gwarancyjnego (pozostałej części wierzytelności).

Dzięki faktoringowi Klient może korzystać ze swoich pieniędzy zaraz po dokonaniu sprzedaży, nie czekając na spłatę należności przez Kontrahenta!

Umowa na czas nieokreślony, natomiast limit faktoringowy przyznawany na czas
12 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Zapraszamy do naszych placówek!
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.