Faktoring

ZAKRES OFERTY:

CO TO JEST FAKTORING?

Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla przedsiębiorstw udzielających kredytów kupieckich tj. stosujących odroczone terminy płatności. To wygodny i szybki sposób finansowania działalności bieżącej, pozwalający efektywniej zarządzać portfelem wierzytelności.
W praktyce usługa polega na nabywaniu i finansowaniu wierzytelności Faktoranta. Faktoring jest usługą przyjazną przedsiębiorcy, która – oprócz finansowania – pozwala uzyskać także dodatkowe korzyści, takie jak: administrowanie i zarządzanie wierzytelnościami, dochodzenie należności oraz przejęcia ryzyka zapłaty za wierzytelność (finansowanie połączone z ubezpieczeniem obrotu gospodarczego). Niejednokrotnie stanowi uzupełnienie istniejącego kredytu krótkoterminowego, dzięki czemu przedsiębiorca może bez kłopotów finansowych dynamicznie rozwijać swoją działalność.

Przedmiotem transakcji faktoringowej mogą być wierzytelności:

 • w obrocie krajowym lub zagranicznym,
 • bezsporne, bezgotówkowe i nie podlegające kompensatom,
 • z terminem płatności nie przekraczającym 180 dni,
 • nie objęte zakazem cesji,
 • właściwie udokumentowane,
 • nie obciążone prawami na rzecz osób trzecich,
 • nie objęte postępowaniem sądowym, egzekucyjnym, administracyjnym, naprawczym lub upadłościowym.

 

KORZYŚCI W ZAKRESIE FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI:

 • Natychmiastowy dostęp do finansowania (przedsiębiorca nie czeka na zapłatę należności).
 • Stały dostęp do środków finansowych (wsparcie finansowania handlu).
 • Elastyczne finansowanie dopasowane do poziomu realizowanej sprzedaży.
 • Poprawienie płynności finansowej oraz eliminowanie zatorów płatniczych.
 • Optymalizacja kosztów związanych z administracją, rozliczaniem
  i egzekwowaniem należności.
 • Poprawa struktury bilansu i wskaźników finansowych (faktoring pełny nie obciąża zdolności kredytowej).
 • Nie angażowanie majątku trwałego na zabezpieczenie, co ma znaczenie
  w procesie ubiegania się o kredyt.

KORZYŚCI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM DZIAŁALNOŚCI:

 • Poprawa bezpieczeństwa obrotu handlowego (obniżenie ryzyka opóźnień lub braku zapłaty od Kontrahentów).
 • Zmniejszenie ryzyka współpracy z niewiarygodnymi Kontrahentami (weryfikacja i monitowanie).
 • Poprawa kultury płatniczej Kontrahentów (wzrost terminowości regulowania zobowiązań).
 • Dostęp online do informacji, dotyczących stanu rozliczeń, sald, opóźnień, zaległości i limitów.
 • Profesjonalne zarządzanie należnościami przeterminowanymi oraz ich ewentualna windykacja.
 • Przejęcie ryzyka niewypłacalności Kontrahentów w oparciu o ubezpieczenie należności (faktoring pełny).

KORZYŚCI W ZAKRESIE POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI:

 • Wydłużenie Kontrahentom terminów płatności faktur.
 • Większa elastyczność działania w oparciu o natychmiastowy dostęp do środków pieniężnych.
 • Zwiększenie skali sprzedaży bez angażowania środków własnych (możliwość finansowania bieżącej działalności należnościami).
 • Wzrost wiarygodności dzięki polepszeniu ratingu przedsiębiorstwa.
 • Możliwość realizacji dużych kontraktów (dostosowanie poziomu finansowania
  do realizowanej wielkości sprzedaży).
 • Łatwiejszy dostęp do rynków międzynarodowych i wzrost eksportu.
 • Możliwość uzyskania rabatów u swoich Dostawców (przedsiębiorca może
  na bieżąco regulować własne zobowiązania).
 • Brak konieczności angażowania majątku na zabezpieczenie (możliwość równoległego finansowania za pomocą kredytu bankowego).

 

Więcej informacji w placówkach Banku.