Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego – 24 czerwiec 2022 r.

Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego – 24 czerwiec 2022 r.

 

Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego uprzejmie informuje, że Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 roku, o godzinie 12:00 w trybie stacjonarnym, w siedzibie Warszawskiego Banku Spółdzielczego przy ul. Fieldorfa 5A w Warszawie.

 

W przypadku braku quorum w terminie wskazanym powyżej, wyznacza się
II termin Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego na dzień 24 czerwca 2022 roku, o godzinie 12:30, w trybie stacjonarnym, w siedzibie Warszawskiego Banku Spółdzielczego przy ul. Fieldorfa 5A w Warszawie. Uchwały podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego
w II terminie będą ważne niezależnie od liczby obecnych Przedstawicieli.

 

Planowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli.
 3. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 4. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór komisji:
  1. Komisji Uchwał i Wniosków,
  2. Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
  3. Komisji ds. Odpowiedniości.
 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego i zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przyjęcie protokołów z:
  1. Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego
   z dnia 25 czerwca 2021 r.
  2. Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego
   z dnia 21 kwietnia 2022 r.
 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Warszawskiego Banku Spółdzielczego
  i przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem
  z badania biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe Banku za 2021 rok
  oraz propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2021r.
 2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2021 rok.
 3. Ocena indywidualna wtórna odpowiedniości za 2021 r. członków Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
 4. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
  i kulturalnej Warszawskiego Banku Spółdzielczego na lata 2022-2023.
 5. Informacja o realizacji zaleceń polustracyjnych.
 6. Uchwalenie Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego na lata 2022-2026.
 7. Uchwalenie liczby członków Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego na lata 2022-2026.
 8. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego na kadencję 2022 – 2026.
 9. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Warszawskim Banku Spółdzielczym.
 10. Ocena stosowania „Polityki wynagrodzeń w Warszawskim Banku Spółdzielczym”.
 11. Sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego podjętych w dniu 25 czerwca 2021 r. i 21 kwietnia 2022 r.
 12. Omówienie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
 13. Omówienie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym członków Komitetu Audytu.
 14. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
 15. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego z działalności Banku za 2021 r.;
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2021r.;
  3. podziału nadwyżki bilansowej;
  4. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć
   Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
  5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego:
   1. Bogumile Małgorzacie Szklarskiej za okres 01.01.2021 do 24.06.2021 r. pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu p.o. Prezesa Zarządu oraz za okres od 25.06.2021 r. do 31.12.2021 r. pełniącej funkcję Prezesa Zarządu,
   2. Pawłowi Kosiackiemu za okres 01.01.2021 do 31.12 2021 r. pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu,
   3. Michałowi Krzysztofowi Białkowi za okres od 01.01.2021 do 31.12 2021 r. pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
  6. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2021 r.;
  7. oceny indywidualnej (wtórnej) za 2021 r. członków Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego:
   1. Sławomira Krzysztofa Juszczyka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r.,
   2. Adama Konarskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r.,
   3. Elżbiety Nitek – Sekretarza Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r.,
   4. Rafała Baliny – Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Komitetu Audytu Warszawskiego Banku Spółdzielczego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r.,
   5. Arkadiusza Domareckiego – Członka Rady Nadzorczej i Członka Komitetu Audytu Warszawskiego Banku Spółdzielczego za okres od 01.01. 2021 do 31.12.2021r.,
   6. Pawła Ostrzyniewskiego – Członka Rady Nadzorczej i Członka Komitetu Audytu Warszawskiego Banku Spółdzielczego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r.,
   7. Ilony Chrzanowskiej – Członka Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego za okres od 25.06.2021 do 31.12.2021r.
  8. zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Warszawskiego Banku Spółdzielczego na lata 2022-2023;
  9. oceny funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Warszawskim Banku Spółdzielczym w 2021 roku;
  10. oceny realizacji Polityki wynagrodzeń w Warszawskim Banku Spółdzielczym w 2021 roku;
 1. Ocena indywidualna (pierwotna) kandydatów do Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego na podstawie opinii Komisji
  ds. odpowiedniości. (podjęcie uchwały)
 2. Wybory do Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
 3. Ocena zbiorowa Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego (skład na nową kadencję).
 4. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  1. oceny zbiorowej Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
  2. w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego na lata 2022 – 2026;
  3. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym członków Komitetu Audytu.
 1. Uchwalenia zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
 2. Inne wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas Obrad Zgromadzenia Przedstawicieli.
 3. Zamknięcie Obrad.

 

Materiały wskazane w § 23 ust.4 Statutu Warszawskiego Banku Spółdzielczego tj.

 1. roczne sprawozdanie z działalności Warszawskiego Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
 2. sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
 3. projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
 4. protokoły z ostatnich Zebrań Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego

dostępne będą dla Członków Banku w:

 1. Centrali Banku, ul. Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa,
 2. Oddziale w Radzyminie, ul. Kard. Wyszyńskiego 2, 05-250 Radzymin,
 3. Oddziale w Starych Babicach, ul. Warszawska 189, 05-082 Babice Nowe,
 4. Oddziale w Kampinosie, ul. Chopina 8A, 05-085 Kampinos,
 5. Filii Oddziału Kampinos w Brochowie, Brochów 126, 05-089 Brochów.

w godzinach pracy tych jednostek organizacyjnych.

Stosownie do punktu 24 porządku Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego w w/w placówkach i na stronie internetowej https://bank-wbs.pl/ udostępniamy również do wykorzystania następujące materiały:


1. Zasady oceny odpowiedzialności członków organów banku w Warszawskim Banku Spółdzielczym
2. Uchwała Zebrania Przedstawicieli przyjmująca Zasady odpowiedniości
3. Uchwała Rady Nadzorczej zmieniająca Zasady Odpowiedniości
4. Uchwała Zebrania Przedstawicieli zmieniająca Zasady odpowiedniości
5. FORMULARZ PIERWOTNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI kandydatów na stanowiska członków organów podmiotów nadzorowanych
6. FORMULARZ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI kandydatów na członków Komitetu Audytu
7. Opis poziomu kompetencji wymaganych na poszczególnych stanowiskach w organach Warszawskiego Banku Spółdzielczego

 

Ze względu na usprawnienie procesu wyborczego, Kandydatów do Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego prosimy o przybycie z wypełnionym Arkuszem oceny odpowiedniości stanowiącym załącznik do Zasad odpowiedniości członków organów Banku w Warszawskim Banku Spółdzielczym, który jest dostępny na stronie wskazanej powyżej. Jednocześnie informujemy, że załączniki do Zasad odpowiedniości w wersji edytowalnej można otrzymać po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem: 22 514 89 33 lub 507 228 464.

 

Bank informuje także, iż Kandydaci do Rady Nadzorczej powinni przygotować dodatkowo następujące dokumenty:

 1. Aktualne Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (możliwość uzyskania online).
 2. Aktualne Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (możliwość uzyskania online).
 3. Aktualne Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS (możliwość uzyskania online) – dokument obowiązujący dla Kandydatów prowadzących działalność gospodarczą.

 

 

 

 

 

 

Powrót do Aktualności