Zostań udziałowcem

Zostań Udziałowcem
Warszawskiego Banku Spółdzielczego

Dołącz do grona współwłaścicieli WBS Banku i zostań jego Członkiem.

 

Jak zostać Członkiem Banku Spółdzielczego…

Członkiem Banku Spółdzielczego może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.
Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Deklaracja zawiera ilość zadeklarowanych udziałów a także :

 • w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer NIP, numer PESEL,
 • w przypadku osób prawnych: nazwę, siedzibę, numer KRS, właściwy sąd rejestrowy, numer NIP i numer REGON.

Wszelkie zmiany w deklaracji oraz deklarowanie dalszych udziałów wymagają zachowania formy pisemnej.

O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

 

Wpisowe i udziały

Członek Warszawskiego Banku Spółdzielczego będący osobą fizyczną jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 1 000,00 zł
(słownie złotych: jeden tysiąc) i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej pięć /5/ – udziałów obowiązkowych.

Członek Warszawskiego Banku Spółdzielczego będący osobą prawną jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 5 000,00 zł
(słownie złotych: pięć tysięcy) i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej pięćdziesiąt /50/ – udziałów obowiązkowych.

Wysokość jednego udziału wynosi 100,00 zł (słownie złotych: sto).

Wpisowe i zadeklarowane udziały powinny być wpłacone w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków. Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa. Zadeklarowane udziały w przypadku podwyższenia wysokości jednego udziału są płatne przez członków w terminie nie dłuższym niż w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o uchwale Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.

Członkowie są zobowiązani:

 • wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
 • stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
 • troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
 • brać czynny udział w pracach organów statutowych Warszawskiego Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani,
 • uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,
 • zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

 

Członkostwo w Warszawskim Banku Spółdzielczym uprawnia do:

 • udziału w Walnych Zgromadzeniach /Zebraniach Przedstawicieli/ i Zebraniach Grup Członkowskich,
 • wybierania i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego na zasadach określonych w statucie,
 • otrzymania odpisu Statutu i regulaminów, zaznajomienia z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi oraz umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi,
 • uczestniczenia w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
 • przeglądania rejestru członków,
 • oceniania działalności Banku Spółdzielczego, zgłaszania wniosków dotyczących jego działalności  i żądania informacji o sposobie ich załatwienia.

Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.

 

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. wystąpienia za wypowiedzeniem,
 2. wykreślenia z rejestru członków,
 3. wykluczenia,
 4. śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.

 

Przydatne dokumenty do pobrania:

Deklaracja członkowska osoba prawna

Deklaracja członkowska osoba fizyczna

Statut Warszawskiego Banku Spółdzielczego

Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej Warszawskiego Banku Spółdzielczego