Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego

W dniu 24 czerwca 2022 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego, w którym uczestniczyli Przedstawiciele Członków, wybrani na zebraniach Grup Członkowskich oraz Członkowie Warszawskiego Banku Spółdzielczego.

Zebranie Przedstawicieli uświetnili zaproszeni goście w osobach:

Pani Krystyny Majerczyk-ŻabówkiPrezesa Krajowego Związku Banków Spółdzielczych,

Pana Rafała MakuszewskiegoWiceprezesa Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

Pana Krzysztofa KokotaWiceprezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Pana Radosława Ożga biegłego rewidenta PKF Consult Sp. z o. o.

 

Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego zatwierdziło
w formie uchwał Sprawozdanie Zarządu z działalności Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2021 rok, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczegoza 2021 rok, sprawozdanie finansowe Banku za 2021 rok oraz dokonało podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok zwiększając fundusze własne Banku.

Przedstawiciele pozytywnie ocenili działalność Banku oraz udzielili w 100% absolutorium Zarządowi Banku w osobach:

Bogumiła Małgorzata Szklarska – Prezes Zarządu,

Paweł Kosiacki – Wiceprezes Zarządu,

Michał Krzysztof Białek – Wiceprezes Zarządu.

Powołana podczas obrad Komisja ds. Odpowiedniości dokonała oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej tego organu
za 2021 rok stwierdzając wynik pozytywny i spełnienie kryterium odpowiedniości.

 

Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego powołało nowy skład Rady Nadzorczej Banku na kadencję w latach 2022 – 2026
w osobach:

Pan Balina Rafał doktor nauk ekonomicznych, pracownik Instytutu Ekonomii i Finansów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wykładowca
z zakresu zarządzania instytucjami finansowymi, zarządzania ryzykiem bankowym, systemów informatycznych w instytucjach finansowych oraz projektowania procesów i systemów. Autor ponad 100 publikacji naukowych opublikowanych renomowanych krajowych jak i międzynarodowych czasopismach. Odbywał liczne międzynarodowe staże, podczas których zdobywał wiedzę i doświadczenie
w zakresie realizacji międzynarodowych projektów B+R oraz funkcjonowania sektora bankowego między innymi na University of Arkansas (USA), Universität Bonn (Niemcy), University of Vaasa (Finlandia), Bogor Agricultural Universty (Indonezja).
W trakcie swojej kariery realizował liczne projekty związane między innymi z opiniowaniem i walidacją modeli w bankach, projektowaniem procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem. Ponadto posiada bogate doświadczenie biznesowe związane z zrządzaniem projektami oraz wdrażaniem modeli scoringowych i ratingowych w bankach spółdzielczych.

 

Pan Arkadiusz DomareckiAbsolwent Wojskowej Akademii Technicznej
z uzyskanym tytułem magistra inżyniera budownictwa oraz absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z uzyskanym tytułem inżyniera budownictwa. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w branży budowlanej.

 

Pan Adam Konarski –  absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
z uzyskanym tytułem magistra. Od 1987 roku związany z sektorem handlu zagranicznego w państwowych przedsiębiorstwach handlu zagranicznego. Od 1992 roku udziałowiec w spółkach prawa cywilnego, w których pełnił funkcje menadżerskie. Od 2016 roku prowadzący działalność gospodarczą w zakresie doradztwa gospodarczego w sektorze inwestycji budowlanych.

 

Pani Elżbieta Nitek – posiada wykształcenie średnie ekonomiczne.
Z bankowością spółdzielczą związana jest od 1989 roku. Jako członek rady nadzorczej poprzednich kadencji odbyła szereg szkoleń specjalistycznych
z zakresu bankowości.

 

Pani Henryka Lipskaabsolwentka Akademii Podlaskiej z uzyskanym tytułem magistra. Ukończyła podyplomowe studia w Wyższej Szkole Ubezpieczeń
i Bankowości w Warszawie uzyskując tytuł Menadżera Bankowca. Posiada 37 letnie doświadczenie pracy w bankowości, przez 27 lat na stanowisku Wiceprezesa Zarządu jednego z dużych banków spółdzielczych.

 

Pan Paweł Ostrzyniewskiuzyskał stopień magistra w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Z obszarem bankowości jest związany od ponad 15 lat.
Od ponad 10 lat uczestniczy w projektach odpowiedzialnych za rozwój i wdrażanie nowych technologii i systemów w polskich i zagranicznych Bankach.

 

Pani Wioletta Rynkiewicz absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu z uzyskanym tytułem magistra prawa, Radca Prawny nr wpisu Ol-788. Ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie
nadzór i kontrola nad jakością prawa w samorządzie terytorialnym. Posiada certyfikat Mediatora Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Jest Komisarzem Wyborczym.

 

DZIĘKUJEMY

Delegatom i Gościom
za udział w Zebraniu Przedstawicieli.

Udziałowcom oraz Klientom Banku
za zaufanie i lojalność, życzliwość, otwartość na dobrą lokalną współpracę korzystanie
z kolejnych wdrożonych nowoczesnych produktów, aplikacji i usług banku spółdzielczego.

Pracownikom
za lojalność, ludzką uczciwość i rzetelności w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych i permanentne zaangażowanie w rozwój nowoczesnego banku spółdzielczego.

 Z wyrazami szacunku
Rada Nadzorcza i Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego.

Powrót do Aktualności