Ustawowe wakacje kredytowe

Szanowni Państwo,

Od 29 lipca 2022 r. można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli wniosek o tzw. wakacje kredytowe.

Wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego w ramach wakacji kredytowych można złożyć do umowy o kredyt hipoteczny zawartej przed dniem
1 lipca 2022 r. z terminem zakończenia okresu kredytowania, określonym
w umowie, przypadającym co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich, zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Kredytobiorca składający wniosek będzie zobowiązany oświadczyć, że jest świadomy, iż:

 1. Wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu przysługuje Kredytobiorcy będącemu konsumentem – wyłącznie w stosunku do jednej umowy kredytu, zawartej z Bankiem jak też innymi bankami, w celu zaspokojenia jego własnych potrzeb mieszkaniowych;
 2. zawieszenie spłaty rat kredytu przez wskazany okres nastąpi dopiero od dnia doręczenia Wniosku do Banku. W przypadku złożenia Wniosku za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poza godzinami pracy Banku lub w dni wolne od pracy – do zawieszenia dochodzi z następnym dniem roboczym;
 3. zawieszenie spłaty rat kredytu skutkuje wydłużeniem okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Umowie kredytu o okres zawieszenia spłaty rat kredytu wskazany we Wniosku;
 4. ustanowione w Umowie kredytu zabezpieczenia spłaty kredytu będą obowiązywać do końca okresu kredytowania wydłużonego o okres zawieszenia spłaty kredytu;
 5. zmiana okresu kredytowania w wyniku zawieszenia spłaty rat kredytu nie wymaga zgody osób, które ustanowiły zabezpieczenie kredytu, ani jej ujawnienia w treści hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu;
 6. zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego dotyczy kredytów hipotecznych udzielonych w walucie polskiej (złotych), z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska;
 7. maksymalny okres zawieszenia spłaty kredytu wynosi:
  1. 2 miesiące – w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.,
  2. 2 miesiące – w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.,
  3. 1 miesiąc – w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.;
 8. w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu Bank nie pobiera płatności wynikających z Umowy kredytu, tj.: rat kredytu oraz opłat i prowizji przewidzianych w Umowie kredytu, za wyjątkiem opłat, o których mowa w pkt 9;
 9. w okresie zawieszenia spłaty kredytu kredytobiorca jest zobowiązany do wnoszenia opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z Umową kredytu, w tym ubezpieczenia pomostowego i ubezpieczenia niskiego wkładu;;
 10. zawieszenie spłaty rat kredytu nie wymaga podpisania aneksu do Umowy kredytu;
 11. kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej, co oznacza że nie jest możliwe określenie oprocentowania kredytu jakie będzie obowiązywało w okresie kredytowania, wydłużonym o okres zawieszenia spłaty kredytu. Istnieje ryzyko wyższego niż bieżące oprocentowania kredytu, za co Bank nie ponosi odpowiedzialności;
 12. zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej, co może mieć wpływ na możliwość zaciągania przyszłych zobowiązań kredytowych w bankach i instytucjach finansowych, za co Bank nie ponosi odpowiedzialności;
 13. w przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, złożenie Wniosku skutkuje zawieszeniem przekazywania ww. wsparcia na rachunek spłaty kredytu. Wsparcie ulega wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu;
 14. jeżeli Bank na wniosek Kredytobiorcy zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu Umowy kredytu na warunkach innych niż określone w art. 73 Ustawy, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia niniejszego Wniosku do Banku;
 15. każdy z wymienionych we Wniosku Kredytobiorców, występujący jako strona Umowy kredytu, może samodzielnie złożyć Wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu. Składający Wniosek jest zobowiązany poinformować pozostałych współkredytobiorców o złożeniu Wniosku;
 16. nie nastąpi zawieszenie spłaty rat kredytu:
  1. w przypadku braku danych umożliwiających prawidłową realizację Wniosku,
   w szczególności danych Kredytobiorcy/ów, danych identyfikujących Umowę kredytu, podpisu Kredytobiorcy,
  2. jeżeli we Wniosku nie zostanie złożone Oświadczenie, że Wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  3. jeżeli którykolwiek z Kredytobiorców, wskazanych we Wniosku, złoży
   w Banku inny wniosek o zawieszenie spłaty innego kredytu hipotecznego,
   z jednoczesnym oświadczeniem o spełnieniu warunku określonego w lit. b,
  4. jeżeli sprawa, wniosek bądź umowa, której Wniosek dotyczy, nie spełniają wymogów Ustawy.

W przypadku wystąpienia we Wniosku braków formalnych Bank wezwie Kredytobiorcę do ich uzupełnienia;

 1. Bank – w terminie 21 dni kalendarzowych od daty doręczenia Wniosku – informuje na trwałym nośniku Kredytobiorcę składającego Wniosek oraz pozostałych wymienionych we Wniosku Kredytobiorców, występujących jako strona Umowy kredytu, o otrzymaniu tego Wniosku oraz potwierdza okres, na który została zawieszona spłata rat kredytu i informuje o wysokości opłat
  z tytułu ubezpieczeń (o ile dotyczy);
 2. informację, o której mowa w pkt 17, Bank przekaże Kredytobiorcy zgodnie z jego dyspozycją określoną we Wniosku, zaś do pozostałych wymienionych we Wniosku Kredytobiorców – przesyłką pocztową. Możliwe jest również przekazanie informacji, o której mowa w pkt 17, w trakcie osobistej wizyty Kredytobiorcy w placówce Banku;
 3. w przypadku konieczności dokonania korekty/uzupełnienia niniejszego Wniosku początek okresu zawieszenia, o którym mowa w pkt 2, oraz termin poinformowania, o którym mowa w pkt 17, rozpoczynają się od dnia otrzymania przez Bank poprawnego (skorygowanego/uzupełnionego) Wniosku.
 4. Kredytobiorca ma prawo do rezygnacji ze złożonego Wniosku w każdym momencie. Rezygnację składają wszyscy Kredytobiorcy, którzy podpisali/złożyli Wniosek.
 5. W przypadku złożenia rezygnacji, o której mowa w pkt 20 zawieszenie spłaty rat kredytu pozostaje w mocy za okres do dnia złożenia rezygnacji. Zawieszenie spłaty rat kredytu przestaje obowiązywać od dnia następującego po dniu otrzymania przez Bank oświadczenia Kredytobiorcy o rezygnacji.

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udostępnimy 29 lipca 2022 r. na stronie internetowej.

Rekomendowane sposoby składania wniosków:

 1. Poprzez bankowość elektroniczną SB@NK, aby złożyć wniosek wakacji kredytowych należy zalogować się do bankowości elektronicznej i nacisnąć przycisk „Kontakt” w prawym górnym rogu, następnie po lewej stronie należy nacisnąć przycisk „Nowa wiadomość”. Napisać treść wiadomości, dołączyć wypełniony wniosek o wakacje kredytowe

Instrukcja składania wniosku poprzez bankowość elektroniczną

 1. e-mail: wakacje.kredytowe@bankwbs.pl,
 2.  Oddziały Warszawskiego Banku Spółdzielczego.

 

Wniosek o wakacje kredytowe USTAWA z 2022

Oświdczenie o rezygnacji z realizacji zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w ramach wakacji kredytowych

Powrót do Aktualności