Tarcza Finansowa PFR 1.0

Uprzejmie informujemy, że PFR powstrzyma się od żądania zwrotu udzielonych subwencji finansowych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0, na zasadzie odstępstwa, o którym mowa w § 10 ust. 11 Regulaminu Tarczy Finansowej 1.0 pomimo niespełniania warunku posiadania wpisu w Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), niżej wskazanym podmiotom:

1) rolnicy, prowadzący we własnym imieniu zarobkową działalność, niepodlegającą obowiązkowi rejestracji w CEIDG, tj. działalność rolniczą („rolnicy”);

2) niepubliczne szkoły, placówki, zespoły o których mowa w art. 182 ustawy Prawo oświatowe oraz inne formy wychowania przedszkolnego („niepubliczne szkoły”); oraz

3) niepubliczne uczelnie w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce („niepubliczne uczelnie”).

4) kościelne osoby prawne oraz ich jednostki organizacyjne.

W przypadku wyżej wymienionych kategorii podmiotów, za wyjątkiem kościelnych osób prawnych oraz ich jednostek organizacyjnych, które będą weryfikowane bezpośrednio przez PFR, Fundusz wskazuje, że podmioty (1-3) muszą złożyć dokumenty poświadczające umocowanie w sytuacji, gdy umowa subwencji finansowej została zawarta przez osobę, która nie była umocowana do działania w imieniu beneficjenta z mocy prawa, przy czym dokumentami zastępującymi wydruk z CEIDG albo odpis z KRS będą, w zależności od kategorii podmiotu:

1) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON – w przypadku rolników;

2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek – w przypadku niepublicznych szkół albo – zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez specjalistyczną jednostkę nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1. Prawa oświatowego – w przypadku niepublicznych szkół artystycznych; oraz

3) zaświadczenie z ewidencji uczelni niepublicznych – w przypadku niepublicznych uczelni;.

Oświadczenie powinno zostać podpisane:

1) przez osobę, której umocowanie do działania w imieniu Beneficjenta będzie wynikało z dokumentów przedłożonych do Banku,

2) przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego (ePUAP).

W przypadku braku wymaganego podpisu zgłoszenia będą rozpatrywane przez PFR negatywnie.

Oświadczenie zwrotu

Powrót do Aktualności