Szkolenie oraz warsztaty Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji

Szkolenie oraz warsztaty Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” w Warszawskim Banku Spółdzielczym dotyczące przeciwdziałania i zwalczania zdarzeń kryminalnych i terrorystycznych

W dniach od 3 sierpnia 2021 r. do 06 sierpnia 2021 r. w siedzibie Centrali Warszawskiego Banku Spółdzielczego zostały przeprowadzone dla pracowników Oddziałów oraz Centrali Banku szkolenie oraz warsztaty z technik związanych z zarządzaniem zdarzeniami i sytuacjami kryzysowymi o charakterze kryminalnym i terrorystycznym.

Szkolenie oraz warsztaty zostały przeprowadzone prowadzone przez funkcjonariuszy Policji z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, dzięki uprzejmości i życzliwej akceptacji pilotażowego projektu edukacyjno-warsztatowego Banku przez Komendanta Głównego Policji oraz Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterorystycznego Policji „BOA”.

Zadaniem CPKP „BOA” jest między innymi przeciwdziałanie terroryzmowi i jego fizyczne zwalczanie oraz organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań Policji w tym zakresie, w szczególności:

 

  1. prowadzenie działań bojowych oraz rozpoznawczych, zmierzających do likwidowania zamachów terrorystycznych, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o takim charakterze, w tym działań o szczególnym stopniu skomplikowania oraz w środowisku narażonym na działanie czynnika chemicznego, biologicznego, promieniowania jonizującego, nuklearnego i materiału wybuchowego);
  2. prowadzenie działań wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki działania;
  3. prowadzenie negocjacji policyjnych;
  4. wykonywanie zadań wspierających działania ochronne podejmowane wobec osób podlegających ochronie;
  5. wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji i komórek organizacyjnych KGP w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających określonych kwalifikacji i umiejętności;
  6. koordynowanie przygotowań Policji do prowadzenia działań bojowych, minersko-pirotechnicznych i negocjacji policyjnych;
  7. analizowanie różnych aspektów zwalczania terroryzmu oraz podejmowanie inicjatyw mających wpływ na właściwą realizację zadań Policji w tym zakresie;
  8. współpraca z krajowymi i zagranicznymi formacjami właściwymi w sprawach przeciwdziałania terroryzmowi i jego zwalczania.

 

Pododdział wykonuje zadania specjalnej jednostki interwencyjnej, o której mowa w decyzji Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych (Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008 r., str. 73).

Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego wyraża serdeczne podziękowanie Komendantowi Głównemu Policji oraz Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterorystycznego Policji „BOA” za życzliwą akceptację projektu edukacyjnego, a w szczególności funkcjonariuszom wskazanej jednostki Policji, którzy z wyjątkowym zaangażowaniem oraz w sposób bardzo profesjonalny i kompetentny podczas szkolenia oraz warsztatów przekazali pracownikom Banku swoją wyjątkową wiedzę i praktyczne doświadczenie, które niewątpliwie przyczynią się do podniesienia sprawności obsługi, zabezpieczania oraz likwidowania – we współpracy Banku z wyspecjalizowanymi jednostkami Policji – ewentualnych zdarzeń niepożądanych o charakterze kryminalnym lub terrorystycznym, skierowanym przeciwko bankowym jednostkom organizacyjnym Banku oraz znajdującym się w nich aktywom Klientów.

Powrót do Aktualności