SPLIT PAYMENT

SPLIT PAYMENT

Od dnia 1 lipca 2018 r. obowiązuje Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Każdy klient instytucjonalny posiadający w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, automatycznie ma otwierany jeden Rachunek VAT, służący do gromadzenia i rozliczeń środków pieniężnych pochodzących z tytułu podatku VAT oraz innych należności podatkowych iskładek ZUS, określonych w ustawie Prawo bankowe.

Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT.

Uwaga: Zgodnie z ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy Klientów indywidualnych.

Rachunek VAT:

 • otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych,
 • bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z WBS Bankiem,
 • bez żadnych prowizji i opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku w PLN.

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

 • przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
  • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
  • numeru NIP kontrahenta,
  • kwoty brutto faktury,
  • kwoty VAT,
 • realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT),
 • bank odbierający ww. przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

 • przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta,
 • przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku,
 • zapłata VAT do Urzędu Skarbowego,
 • zapłata odsetek od należnego podatku VAT i dodatkowego zobowiązania podatkowego
 • zapłata podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zaliczek na te podatki, a także odsetek za zwłokę w tych podatkach,
 • zapłata składek ZUS,
 • zapłata podatku akcyzowego i przedpłat w podatku akcyzowym oraz odsetek od tych płatności,
 • zapłata należności celnych oraz odsetek od tych należności,
 • wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia naczelnika Urzędu Skarbowego.