Gwarancje BGK

GWARANCJE KFG

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

 

Zmiany zasad obejmowania kredytów gwarancjami KFG przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy z pakietu pomocowego BGK, które obowiązują od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. to:

 • zwiększony zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
 • brak pobierania prowizji należnej do zapłaty,
 • maksymalny okres gwarancji do 75 miesięcy dla kredytu obrotowego,
 • maksymalny okres gwarancji do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
 • maksymalna kwota gwarancji 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat (jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis).

W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych  dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji KFG (w ramach portfelowej linii gwarancyjnej) w terminie do 30 czerwca 2023 r. wynosi 0%.

 

 

 

GWARANCJE AGRO

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy portfelowej linii gwarancyjnej FGR, Warszawski Bank Spółdzielczy może oferować przedsiębiorcom kredyty inwestycyjne oraz obrotowe zabezpieczone gwarancjami AGRO.

 

Najistotniejsze paramenty gwarancji:

 

 1. Gwarancją może być objęty: kredyt inwestycyjny lub obrotowy w rachunku kredytowym
  (z wyłączeniem kredytów preferencyjnych).
 2. Docelowy kredytobiorca: rolnik, przetwórca produktów rolnych albo przetwórca produktów nierolnych.
 3. Cel kredytowania kredytu inwestycyjnego dla Kredytobiorcy będącego rolnikiem: sfinansowanie kosztów inwestycji w gospodarstwie rolnym.
 4. Cel kredytowania kredytu inwestycyjnego dla Kredytobiorcy będącego przetwórcą: sfinansowanie kosztów inwestycji w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych lub produktów nierolnych.
 5. Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu, z zastrzeżeniem limitów kwotowych oraz limitów związanych z pomocą de minimis.
 6. Gwarancja udzielana jest w ramach:

– pomocy publicznej, zgodnie z art. 81 rozporządzenia 1305/2013,

– pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem 1407/2013 (dla przetwórców

produktów nierolnych).

 

 

 

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, BGK wprowadził:

 1. możliwość obejmowania gwarancją AGRO kredytów obrotowych nieodnawialnych oraz kredytów obrotowych odnawialnych, w tym kredytów w rachunku bieżącym, udzielanych podmiotom działającym w sektorze rolnym (producentom podstawowym oraz przetwórcom lub wprowadzającym do obrotu produkty rolne/nierolne) z przeznaczeniem na bieżące finasowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW
 2. dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych, o których mowa w pkt 1

do kredytów udzielonych do dnia 31 grudnia 2023 r.