Gwarancje BGK

GWARANCJE KFG

Gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis.

 

Zakres gwarancji: do 60% kwoty kredytu.

Wysokość prowizji: 0,5% kwoty gwarancji.

Maksymalne okresy gwarancji:

 • kredyty obrotowe: 60 miesięcy,
 • kredyty inwestycyjne: 120 miesięcy.

Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł

Maksymalna wysokość jednostkowej gwarancji zależna jest od wielkości pomocy de minimis, którą jeden przedsiębiorca otrzymał w okresie minionych trzech lat.

Łączna wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorcy w okresie minionych trzech lat wraz z przeliczoną na ekwiwalent dotacji brutto kwotą gwarancji, o którą się ubiega, nie może przekroczyć 300 000 EUR

Gwarancję uznaje się za stanowiącą ekwiwalent dotacji brutto nieprzekraczający pułapu pomocy, jeżeli:

 • gwarantowana kwota nie przekracza 2 250 000 EUR dla gwarancji do 5 lat,
 • gwarantowana kwota nie przekracza 1 125 000 EUR, dla gwarancji do 10 lat.

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Więcej szczegółów nt. gwarancji znajduje się w Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis

 

GWARANCJE AGRO

Gwarancji spłaty kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR.

 

Zakres gwarancji: do 80 proc. kwoty kredytu.

Wysokość prowizji: 0% kwoty gwarancji.

Maksymalne okresy gwarancji:

 • kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy (zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19),
 • kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy
  udzielone tylko na cele niezwiązane z inwestycją realizowaną ze wsparciem ze środków EFRROW,
 • kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis) udzielone do 30 kwietnia 2024 r.

Maksymalna kwota gwarancji:

 • 5 mln zł (rolnik),
 • 10 mln zł (przetwórca).

Rodzaje pomocy publicznej: pomoc de minimis albo pomoc publiczna.

Gwarancją z FGR może być objęty kredyt udzielony przedsiębiorcy, który jest:

 • rolnikiem, albo przetwórcą produktów rolnych, albo przetwórcą produktów nierolnych.

Objęcie gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu w rachunku bieżącym, jest możliwe
w przypadku:

 • udzielania nowego kredytu,
 • odnowienia limitu kredytu na kolejny okres,
 • podwyższenia limitu kredytu.

Więcej szczegółów nt. gwarancji znajduje się w Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR