Warszawski Bank Spółdzielczy

Gwarancje BGK

GWARANCJE KFG

Gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis.

 

Zakres gwarancji: do 60% kwoty kredytu.

Wysokość prowizji: 0,5% kwoty gwarancji.

Maksymalne okresy gwarancji:

Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł

Maksymalna wysokość jednostkowej gwarancji zależna jest od wielkości pomocy de minimis, którą jeden przedsiębiorca otrzymał w okresie minionych trzech lat.

Łączna wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorcy w okresie minionych trzech lat wraz z przeliczoną na ekwiwalent dotacji brutto kwotą gwarancji, o którą się ubiega, nie może przekroczyć 300 000 EUR

Gwarancję uznaje się za stanowiącą ekwiwalent dotacji brutto nieprzekraczający pułapu pomocy, jeżeli:

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Więcej szczegółów nt. gwarancji znajduje się w Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis

 

GWARANCJE AGRO

Gwarancji spłaty kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR.

 

Zakres gwarancji: do 80 proc. kwoty kredytu.

Wysokość prowizji: 0% kwoty gwarancji.

Maksymalne okresy gwarancji:

Maksymalna kwota gwarancji:

Rodzaje pomocy publicznej: pomoc de minimis albo pomoc publiczna.

Gwarancją z FGR może być objęty kredyt udzielony przedsiębiorcy, który jest:

Objęcie gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu w rachunku bieżącym, jest możliwe
w przypadku:

Więcej szczegółów nt. gwarancji znajduje się w Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR

Exit mobile version