Komunikat

Szkolenia Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawskim Banku Spółdzielczym z taktyki rozpoznawania i zwalczania przestępstw dokonywanych na szkodę sektora bankowego i jego Klientów

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego skierowane do Komendanta Stołecznego Policji i jego pozytywne przyjęcie w dniu 05 października 2022 r. zostało przeprowadzone przez funkcjonariusza Policji z Wydziału Prewencji
w Komendzie Stołecznej Policji szkolenie dla
pracowników oraz kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych oraz Centrali Warszawskiego Banku Spółdzielczego, dotyczące przeciwdziałania oszustwom „metodą na policjanta” lub „metodą na wnuczka” oraz innym tego rodzaju przestępstwom.

Prowadzący szkolenie Pan podinsp. Marcin Zimoń z Wydziału Prewencji w Komendzie Stołecznej Policji w sposób bardzo profesjonalny i kompetentny podczas szkolenia przekazał pracownikom Banku swoją wyjątkową wiedzę i praktyczne doświadczenie
o tematyce objętej szkoleniem, w szczególności jak edukować i zwracać uwagę Klientów Banku na metody działania związane z oszustwami „metodą na policjanta” lub „metodą na wnuczka, jakich mogą być uczestnikami.

Również w odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego, Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) pozytywnie ustosunkował się do możliwości przeprowadzenia szkolenia dla Dyrektorów Oddziałów oraz dla pracowników komórek organizacyjnych Centrali Warszawskiego Banku Spółdzielczego Banku dot. zagrożenia dla sektora bankowego cyberprzestępstwami.

Realizujący szkolenie w dniu 20 października 2022 r. Naczelnik Wydziału Nadzoru
i
 Koordynacji CBZC przedstawił zadania i kompetencje nowej wyspecjalizowanej jednostki Policji do zwalczania cyberprzestępczości oraz taktykę współpracy
z instytucjami sektora bankowego, a także zasady obsługi zdarzeń związanych z działaniami przestępczymi skierowanymi przeciwko systemom bankowości elektronicznej.

Przekazana wiedza niewątpliwie przyczyni się do podniesienia sprawności obsługi, zabezpieczania oraz likwidowania – we współpracy Warszawskiego Banku Spółdzielczego z jednostkami Policji – ewentualnych zdarzeń niepożądanych o charakterze kryminalnym, skierowanym przeciwko Klientom oraz ich środkom pieniężnym.

Powyższe inicjatywy w 2022 r. to kolejny etap cyklicznych i efektywnych działań Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego realizowany w celu edukacji pracowników Banku we współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami Policji.

W 2021 r. w ramach działań edukacyjnych przeprowadzone zostały dla pracowników oraz kadry kierowniczej w Warszawskim Banku Spółdzielczym szkolenia oraz warsztaty
z udziałem funkcjonariuszy Policji z: Wydziału Prewencji w Komendzie Stołecznej Policji, Centralnego Pododdziału Kontrterorystycznego Policji „BOA” oraz z Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji.

Powrót do Aktualności