Zebranie Przedstawicieli WBS Banku – 2020r.

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego uprzejmie informuje, że Zebranie Przedstawicieli WBS Banku odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020r.
o godzinie 16.00 w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie, ul. Jasna 1.

W przypadku braku quorum w terminie wskazanym w § 1, wyznacza się II termin Zebrania Przedstawicieli na dzień 29 czerwca 2020r. o godz. 16.30 w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie, ul. Jasna 1.  Uchwały podjęte przez Zebranie Przedstawicieli
w II terminie będą ważnie niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu obrad.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
 8. Wybór Komisji Wyborczej.
 9. Wybór Komisji ds.  odpowiedniości.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe Banku za 2019 rok oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Zebrania Przedstawicieli podjętych w 2019 r.
 12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2019 rok, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania jej funkcji kontrolnych i oceny rocznego zamknięcia rachunkowego.
 13. Informacja o Lustracji ustawowej przeprowadzonej w 2019 roku za lata 2016-2019.
 14. Informacja o wynikach inspekcji problemowej KNF przeprowadzonej w 2019 roku, ocenie BION za 2018 rok.
 15. Informacja o wynikach audytu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia przeprowadzonego w 2019 roku.
 16. Ocena stosowania Polityki wynagrodzeń w Warszawskim Banku Spółdzielczym.
 17. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.
 18. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 19. Indywidualna i kolegialna (zbiorowa) ocena odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej kadencji 2018-2022.
 20. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. aktualizacji „Kierunków rozwoju WBS Banku na lata 2018-2022”,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.,
  3. sposobu podziału nadwyżki bilansowej za 2019  rok,
  4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku,
  5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2019r. oraz wykonania jej funkcji kontrolnych i oceny rocznego zamknięcia rachunkowego,
  6. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku,
  7. ocen indywidualnych Członków Rady Nadzorczej i kolegialnej (zbiorowej) Rady Nadzorczej,
  8. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
  9. przyjęcia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
  10. ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
  11. wystąpienia Banku ze Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka,
  12. wyboru delegata na VII Kongres Spółdzielczości w Krajowej Radzie Spółdzielczej.
  13. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 21. Wybory uzupełniające członka Rady Nadzorczej.
  1. Podjęcie uchwały o odpowiedniości kandydatów na podstawie oceny dokonanej przez Komisję ds. odpowiedniości.
  2. Głosowanie tajne.
  3. Podjęcie uchwały o dokonaniu wyboru uzupełniającego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny kolegialnej odpowiedniości Rady Nadzorczej po dokonaniu wyboru uzupełniającego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki zapewnienia odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego”.
 23. Sprawy różne i wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad.

 

Uprzejmie informujemy, iż materiały wskazane w § 23 ust. 4 Statutu Banku dostępne będą dla Członków Banku w:

 • Centrali Banku, ul. Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa,
 • Oddziale Radzymin, ul. Kard. Wyszyńskiego 2, 05-250 Radzymin,
 • Oddziale Stare Babice, ul. Warszawska 189, 05-082 Babice Nowe,
 • Oddziale Kampinos, ul. Chopina 8A, 05-085 Kampinos,
 • Oddziale Brochów, Brochów 126, 05-089 Brochów

w godzinach pracy tych jednostek organizacyjnych.

Powrót do Aktualności