Warszawski Bank Spółdzielczy

Lokata Standardowa

 

Lokaty standardowe

 

Bank oferuje następujące lokaty terminowe:

 

Lp. Rodzaj Lokaty PLN
Stopa zmienna
otwierana w placówce Banku otwierana przez bankowość elektroniczną
1 14-dniowa 0,00% 0,00%
2 1-miesięczna 0,01% 0,03%
3 3-miesięczna 0,02% 0,04%
4 6-miesięczna 0,03% 0,06%
5 12-miesięczna 0,05% 0,10%
6 24-miesięczna 0,05% 0,10%
7 36-miesięczna 0,07% 0,14%
stopa stała (od 25.03.2024 r.)
8 1-miesięczna 0,01% 0,03%
9 2-miesięczna 0,02% 0,04%

 

Odsetki: od lokat terminowych utrzymywanych przez cały okres umowny przysługują odsetki obliczone według stóp procentowych obowiązujących w okresie umownym, właściwych dla terminu i wysokości zadeklarowanej kwoty. Uzyskane po upływie zadeklarowanego okresu utrzymywania lokaty odsetki, dopisywane są lokaty terminowej lub do rachunku bieżącego – decyzję podejmuje klient banku.
Jeśli posiadacz konta nie zlikwiduje lokaty po upływie przewidzianego terminu, może ulec ona przedłużeniu na kolejny taki sam okres umowny.

Lokaty można również zakładać w walutach obcych EUR oraz USD:

Exit mobile version