Warszawski Bank Spółdzielczy

O Banku

O Banku

Warszawski Bank Spółdzielczy działa nieprzerwanie od ponad 99 lat.

Początki historii obecnego Warszawskiego Banku Spółdzielczego sięgają 1925 roku, kiedy to powołano do życia “Kredyt Ogrodniczy” Spółdzielnię z ograniczoną odpowiedzialnością, która została oficjalnie wpisana do rejestru bankowego 30 kwietnia 1925 roku. Inicjatorami założenia spółdzielni finansowej ogrodników warszawskich byli m.in.: Marceli Różański, Artur Machlejd, Aleksander Girdwoyń.

Historia

Siedziba “Kredytu Ogrodniczego” mieściła się przy ul. Kopernika 30. Spółdzielnia działała na mocy ustawy o spółdzielniach z dnia 20 października 1920 roku. Od chwili założenia firma systematycznie się rozwijała. Od roku 1926 pracowała w oparciu o pomoc finansową Państwowego Banku Rolnego, który docenił zaradność gospodarczą warszawskich ogrodników. Pomyślną dla spółdzielczości koniunkturę lat 1925-29 przerwał wielki kryzys gospodarczy, który potrwał do 1935 roku. Najgorszy okres dla Spółdzielni “Kredyt Ogrodniczy” przypadł na lata 1932-1934, kiedy to na pokrycie zaistniałych strat zużyto posiadany wówczas fundusz udziałowy w 97%.

I siedziba Spółdzielni “Kredytu Ogrodniczego” przy ul. Kopernika 30 (stan obecny)

W czasie II wojny światowej

Pomyślny rozwój Spółdzielni “Kredyt Ogrodniczy” w okresie pokryzysowym przerwała wojna. Dnia 16 kwietnia 1943 roku w rejestrze Sądu Okręgowego dokonano zmiany nazwy Spółdzielni “Kredyt Ogrodniczy” na “Spółdzielczy Bank Ogrodniczy” z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie”. Tragiczne skutki powstania warszawskiego m.in. dalsze celowe niszczenie Warszawy przez okupanta oraz zbliżający front wschodni spowodowały, że w październiku 1944 roku Bank był zmuszony ewakuować się do Grodziska Mazowieckiego, korzystając z uprzejmości miejscowego Banku Spółdzielczego.

Bezpośrednio po wyzwoleniu Warszawy, działacze SBO, przy pomocy dotacji uzyskanej z Ministerstwa Rolnictwa, przystąpili do odgruzowywania wcześniej zajmowanego lokalu Banku mieszczącego się przy Al. Jerozolimskich 49 (później 55). W końcu kwietnia 1945 roku Bank przeniósł się z Grodziska mazowieckiego do Warszawy i wznowił działalność. Terenem działalności Banku w tamtym okresie była Stolica, a także miejscowości: Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Piaseczno, Otwock, Miłosna, Radzymin.

II siedziba Spółdzielczego Banku Ogrodniczego przy Al. Jerozolimskich 55

Powojenne „reformy”

W wyniku realizacji dekretu o reformie bankowej z października 1948 roku, banki spółdzielcze zostały przekształcone w Gminne Kasy Spółdzielcze, podlegające Ministrowi Finansów. Samorządne formy działania GKS zostały w praktyce zlikwidowane, członkowie pozbawieni wpływu na działalność Spółdzielni. W sierpniu 1950 roku Spółdzielczy Bank Ogrodniczy, został przekształcony w Gminną Kasę Spółdzielczą, podzielając smutny los całej polskiej spółdzielczości bankowej tamtego okresu. GKS udzielały tylko drobnych, ściśle limitowanych, krótkoterminowych kredytów, bez prawa gromadzenia oszczędności i były „organem pomocniczym Banku Rolnego”.

Wydarzenia polityczne 1956 roku zaowocowały także znacznymi zmianami gospodarczymi. Począwszy od 28 sierpnia 1956 roku, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, GKS otrzymuje nazwę „Kasy Spółdzielczej”. W tym czasie przywrócono instytucję Rady Nadzorczej, możliwość udzielania pożyczek z własnych środków oraz gromadzenia wkładów oszczędnościowych na własny rachunek.

>W pierwszym kwartale 1964 roku Walne Zgromadzenie dokonało zmiany statutu, a jedną z tych zmian było przywrócenie nazwy Banku sprzed 1950 roku, w brzmieniu „Spółdzielczy Bank Ogrodniczy”. Zmiany te zarejestrowane zostały z Rejestrze Sądowym w dniu 7 kwietnia 1964 roku.

W 1973 roku Spółdzielczy Bank Ogrodniczy przeniósł siedzibę z Al. Jerozolimskich 55 (dawniej 49) do nowego lokalu przy ul. Racławickiej 10.

III siedziba Spółdzielczego Banku Ogrodniczego przy ul. Racławickiej 10

Rok 1975 przyniósł dalsze zmiany. Z połączenia Banku Rolnego i Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych powstał z dniem 1 lipca 1975 roku Bank Gospodarki Żywnościowej. Bank ten pełnił rolę centrali organizacyjno-rewizyjnej dla banków spółdzielczych. W dniu 20 września tego roku, na Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli SBO przyjęty został nowy statut dostosowany do obowiązującego prawa bankowego.

Po 1989 roku

Ustawa Prawo Bankowe z 31 stycznia 1989 roku wprowadziła rozwiązania przybliżające polski system bankowy do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej. Po wprowadzeniu ustawy z 20 stycznia 1990 roku współdziałanie SBO z BGŻ osłabło i ograniczone zostało do działalności typowo bankowej, regulowanej dobrowolną umową. Lata dziewięćdziesiąte to okres intensywnego rozwoju Spółdzielczego Banku Ogrodniczego. Do najważniejszych wydarzeń tego okresu należy: przystąpienie SBO, w charakterze akcjonariusza, do Mazowieckiego Banku Regionalnego, nabycie przedsiębiorstwa bankowego Banku Spółdzielczego w Radzyminie, przyłączenie Banku Spółdzielczego w Kampinosie. Zrealizowanych zostało także wiele zadań inwestycyjnych. Wybudowano nowy obiekt dla potrzeb Oddziału w Starych Babicach, pozyskano nowy lokal dla Filii Jelonki, Filii w Brochowie oraz dla Oddziału w Markach. Podkreślenia wymaga również stałe rozszerzanie sieci placówek terenowych. Bank otworzył nowe oddziały: w Błoniu, Wołominie, Kobyłce, na warszawskim Gocławiu, Tarchominie oraz Ursynowie.

Czerwiec 2008 roku będzie się kojarzył w historii Banku z uroczystym otwarciem nowej siedziby Centrali Banku przy ul. Fieldorfa 5A. Uroczystość miała miejsce w dniu 27 czerwca 2008 roku. Uczestniczyli w niej parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych, organizacji spółdzielczych, banków zrzeszających, prezesi Banków Spółdzielczych z całej Polski. Najbardziej cieszył fakt, że zaproszenia na uroczystość przyjęła również duża grupa Klientów Banku.

Zmiana nazwy

Świadomość, że już od paru ładnych lat Spółdzielczy Bank Ogrodniczy przestał być bankiem „branżowym” a stał się bankiem uniwersalnym i jedynym bankiem spółdzielczym w Warszawie, dała asumpt do odejścia od dotychczasowej nazwy. Była ona nośnikiem znakomitej tradycji, ale w końcu – co wykazało badanie – stała się barierą hamującą zainteresowanie wielu potencjalnych klientów. Postanowiono zatem w 2010 roku, przyjąć nową nazwę Warszawski Bank Spółdzielczy, w skrócie WBS Bank.

Poczyniono też dalszy krok – zmianę banku zrzeszającego. WBS Bank zgłosił akces do Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości, najsilniejszej i najliczniejszej polskiej grupy banków spółdzielczych, będącej właścicielem rozpoznawalnego na rynku krajowym Banku BPS S.A.

Obecna Centrala Warszawskiego Banku Spółdzielczego przy ul. Fieldorfa 5A

Świadomość, że już od paru ładnych lat Spółdzielczy Bank Ogrodniczy przestał być bankiem „branżowym” a stał się bankiem uniwersalnym i jedynym bankiem spółdzielczym w Warszawie, dała asumpt do odejścia od dotychczasowej nazwy.

Dziś

W ciągu ostatniego dziesięciolecia WBS Bank stał się nowoczesną, dobrze zorganizowaną i sprawnie zarządzaną strukturą. Jest silną kapitałowo instytucją, bezpiecznie i profesjonalnie świadczącą usługi finansowe. Indywidualne podejście połączone z osadzeniem struktur zarządczych w bezpośrednim kontakcie z Klientem pozwala na szybkie rozpoznawanie potrzeb rynku oraz Klientów.

Bank specjalizuje się w obsłudze finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto służy pomocą finansową wielu instytucjom i organizacjom.

Łącząc tradycję z nowoczesnością, WBS Bank stał się bankiem uniwersalnym, świadczącym usługi dla najbardziej wymagających klientów, ceniących sobie rzetelność, stabilność i zaufanie. Bank posiada bogatą ofertę usług finansowych, a za swoją działalności uzyskał wiele nagród i wyróżnień.

Serdecznie zapraszamy do placówek Banku.

Exit mobile version